Tel/Fax: 01/2001-601 | Mail: muzej-prigorja@zg.htnet.hrVizualni identitet Muzeja Prigorja

Natječaj za dizajn vizualnog identiteta Muzeja Prigorja, 12. lipnja 2017.

Pozivamo sve zainteresirane dizajnere na sudjelovanje u natječaju za dizajn vizualnog identiteta Muzeja Prigorja. Rok za podnošenje natječajnih radova je 31. kolovoza 2017.

Muzej Prigorja ove godine obilježava 40. godišnjicu osnivanja. Sakupio je znatan fundus i stekao svoje mjesto među sesvetskim kulturnim institucijama. S poletom i ambicijama gleda u budućnost te se želi osuvremeniti novim vizualnim identitetom.

Natječajna dokumentacija:

   Opći uvjeti

   Projektni zadatak

   Prijavnica

   Muzeološka koncepcija

   Idejno arhitektonsko rješenje

Muzej Prigorja

Adresa: Trg D. Domjanića 5, 10360 Sesvete

Tel: 01/2001-601

E-mail: muzej-prigorja@zg.htnet.hr
KUSTOS/ICA ETNOLOG/INJA

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - KUSTOS/ICA ETNOLOG/INJA, 12.04.2016.
Odluka o izboru polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu kustos/ica etnolog/inja u Muzeju Prigorja

  Odluka, objavljena 20. svibnja 2016.


Natječaj za prijam u radni odnos čistačice M/Ž, 27.11.2015.

Na temelju članka 30. Statuta Muzeja Prigorja, u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Muzeja Prigorja, te uz prethodnu suglasnost Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport (KLASA: 612-01/15-01/182, Ur.broj: 251-10-41-15/4) od 10.11.2015., Upravno vijeće Muzeja Prigorja raspisuje 27.11.2015.

NATJEČAJ za prijam u radni odnos čistačice M/Ž

1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

     - NSS - završena osnovna škola

     - rad na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

     1. kratak životopis i zamolbu za navedeno radno mjesto

     2. presliku svjedodžbe

     3. presliku domovnice

     4. presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

     5. uvjerenje o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave javnog natječaja na internet stranicama Muzeja Prigorja (www.muzejprigorja.hr) i HZZ-a (www.hzz.hr).

Pisane prijave s naznakom "natječaj za radno mjesto" dostavljaju se na adresu:

     Muzej Prigorja

     Trg Dragutina Domjanića 5

     10360 Sesvete

Nepotpune i nepravodobne podnijete prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Odluka o izboru kandidata/kandidatkinje za prijem u radni odnos čistačice M/Ž

  Odluka, objavljena 31. prosinca 2015.